گزارش کارهای گروه

Dear Colleagues,

Happy new educational year. We wish all of you the best for the year ahead.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت 11:43  توسط اعضای گروه آموزشی زبان استان یزد | 
با سلام و عرض ادب محضر تمامی همکاران ارجمند زبان انگلیسی استان یزد

ضمن تبریک میلاد سه گل رسول(ص) و فاطمه(س) حضرت امام حسین(ع)، امام سجاد(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) به همکاران، از زحمات شما در طول سال تحصیلی تشکر و قدردانی می شود. گروه زبان استان

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم خرداد 1393ساعت 12:56  توسط اعضای گروه آموزشی زبان استان یزد | 
عزيزان خواهشمند است جهت دريافت كليك فرماييد

گالري ۱

سايت هاي آموزش رايگان زبان

ياد دادن انگليسي به كودكان

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم خرداد 1393ساعت 12:0  توسط اعضای گروه آموزشی زبان استان یزد | 
باسلام و عرض ادب محضر مخاطبین ارجمند

  به اطلاع می رساند مورخ 92/9/24 یکشنبه ساعت 17:30 تا 19:30 گردهمایی دبیران ارجمند زبان انگلیسی نواحی 1و2 یزد و نیز اعضای گروه زبان استان(دهقان و اعظمی راد)، سرگروههای زبان نواحی 1و2 یزد به ترتیب خانمها طیبات و دهقانی و نیز سر گروههای زبان شهرستانهای تفت و مهریز به ترتیب آقایان کیانمهر و زارعی و نیز کارشناسان تکنولوژی و گروههای آموزشی نواحی 1و2 یزد به ترتیب آقایان ستار و فاتح، آقای کارگران و ابوالحسنی  کارشناسان تکنولوژی و گروههای آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان و نیز مسولین اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 یزد در دبیرستان دخترانه مشکات واقع در بلوار مدرس برگزار شد و مباحث ذیل بحث و بررسی گردید:

1.تجزیه و تحلیل نتایج امتحانات نهایی زبان (3) متوسطه تمامی نواحی ومناطق استان در خرداد 92 در راستای برنامه دبیرخانه زبان کشور و ایراد نقاط قوت و ضعف مناطق طبق گزارش سرگروه زبان استان

2.اطلاع رسانی مجدد فراخوان فعالیتهای گروه زبان استان از جمله مسابقه طراحی سوال استاندارد از درس زبان 1 دوره دوم متوسطه و نیز تولید محتوی الکتونیکی

3. نقد و بررسی کتاب زبان اول متوسطه با نگاه جدید و رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

4.بررسی بارم و بودجه بندی جدید تمام پایه های متوسطه به خصوص زبان سوم متوسطه

5.نقد و بررسی آزمونهای سنجش استانی و اهتمام بیشتر گروههای آموزشی و مدیران مدارس در برگزاری آن

6.اهتمام بیشتر دبیران در پرسش های شفاهی و کتبی

7.برگزاری بیشتر جلسات گروههای آموزشی با رویکرد ارایه روشهای تدریس نوین

8.بررسی علل افت تحصیلی در برخی پایه ها با ابراز نارضایتی همکاران در خصوص زمان نا کافی برای تدریس

9.تاکید بر بازدید و نظارت بیشتر گروههای آموزشی از مدارس

10.اختصاص ساعت بیشتر به گروههای آموزشی به خصوص نواحی و مناطق

11.پیشنهاد و تاکید سر گروه زبان استان به تقدیر و تشکر بیشتر مسولین از دبیران کوشا و زحمت کش و فعال استان

در پایان از حضور گرم همه همکاران و مهمانان ارجمند تقدیر و تشکر به عمل آمد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392ساعت 17:49  توسط اعضای گروه آموزشی زبان استان یزد | 

با سلام و عرض ادب محضر همکاران ارجمند،

صمیمانه به اطلاع می رساند بارم و بودجه بندی جدید ارسال شده به مدارس را رؤیت فرمایید. در ضمن اولین جلسه هماهنگی گروه آموزشی زبان انگلیسی دبیران ناحیه 2 یزد در تاریخ 92/9/24 ساعت 5:5 تا 7:5 عصر در دبیرستان دخترانه مشکات واقع در بلوار مدرس تشکیل می گردد.در این جلسه با حضور مهمانی ارجمند در خصوص نرم افزار جدید آموزشی مباحثی مطرح خواهد شد. حضور گرم شما را در این جلسه ارج می نهیم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آذر 1392ساعت 18:18  توسط اعضای گروه آموزشی زبان استان یزد | 
سلام مستدعی است فراخوان گروه زبان را کلیک نمایید
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آذر 1392ساعت 12:3  توسط اعضای گروه آموزشی زبان استان یزد | 
لطفا کلیکفرمایید
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آذر 1392ساعت 10:21  توسط اعضای گروه آموزشی زبان استان یزد | 
کلبک
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آذر 1392ساعت 10:12  توسط اعضای گروه آموزشی زبان استان یزد | 

      سوالات امتحان درس : زبان انگلیسی ( دوره پیش دانشگاهی(                          کلیه رشته ها:

تاریخ امتحان:92/2/16                      مدت امتحان: 100 دقیقه                    ساعت شروع  : 10:30صبح 

آموزش وپرورش ناحیه2 یزد-دبیرستان ................

توجه:تعداد سوالات64 ودر 4 صفحه می باشد.« لطفاً همه جوابها را در پاسخنامه بنویسید »

I. Vocabulary:

A. Fill in the blanks with the words given. There is one extra word. (4 points)

 

excess-tin-confidence-satellite-protect-charity-distracted-rural-damage

1. Eating healthily helps to .......................against many diseases.

2. The noise in the next room ...................me from my homework.

3. I believe that he has a lot of  ....................in her ability to sing.

4. Burning of fossil fuels like coal and oil adds .................carbon dioxide to atmosphere.

5. The cost of repairing the ...................to my car could be around one million.

6. Farm animals are usually kept in .........................areas.

7. Some people are too proud to accept .....................

8. The moon is a ....................of the Earth.

B. Fill in the blanks with appropriate words. The first letter of each word is given.(2points)

9. A m.....................magnifies the germs and we can actually see them.

10. Information t...........................plays an important role in communications among people.

11. Bob's mother s......................from a heart disease.

12. An earthquake is the result of the breaking of the plates of the c..................

C. Choose the best choice.(2 points)

13. I asked the manager's ......................to take a day off.

    1) performance    2) permission    3) impression         4) protection

14.A:Can you guess the ...............of my presentation in tomorrow's meeting? B:About 100 people.

    1) audience       2)situation             3) posture               4) occasion

15. The glass of the greenhouse...................the heat of the sun.

    1) traps             2) weighs              3) recycles              4) pollut

16. An astronaut will be sent on a ......................to the moon soon.

    1) density         2) crater                 3) sample                4) mission

D. Match the definitions in column (A) with the words in column (B). There is one extra word in column (B).(2 points)

                   A                                                                                 B                                               

17. a look on the face                   (     )                                a.earthquake

18. the hottest layer of the Earth  (      )                               b.server

19. very poor part of a city           (      )                              c. slum

20. the main computer in a network(      )                           d.expression

                                                                                             e.core                                                                                                                                    

II. Grammar:

A. Join the following sentences using the words in brackets. (1 point)

21. They went for a walk. It was cold and windy.   (even though)

     ...................................................................................................

22. He wrote down my telephone number. He didn't want to forget it.(so as to)

    .......................................................................................................                                                                                                                                                           B. Choose the correct answers. (3 points)

23. I went to the library..................I would study physics.

    1) in order to      2) while               3) whether              4) so that                                    1

 

24.It is ...................interesting book that I want to read it again .

    1) so                   2) such                 3) too                     4) such an

25. The cars...................in this factory are not modern.

    1) produce         2) producing         3) produced          4) by producing  

26. Tom made Mary ................his mother with the dishes.

    1) help               2) helped               3) helping             4) to help     

27. Maryam can't find her book. She doesn't know where it is. She…………..it somewhere.

   1) should leave   2) should have left  3) might leave    4) may have left

28.I saw my Arabic teacher.............I was waiting for the bus.

    1) since             2) as                       3) whereas            4) though

C. Put the words in the right order. (2 points)

29. ask-the teacher-our-to-allowed-questions-us.

     ...............................................................................

30.money-he-to-has-enough-a car-buy.

    .................................................................................

D. Fill in the blanks with so, while, in order to and whether.(2points)

31. You will have to accept my invitation .................you like it or not.

32.He spoke .................quickly that we could not understand him.

33. I’m going to Canada ..................continue my studies.

34. Farid is a very quiet boy...................his brother is very talkative.

III. Sentence Function: Match the items in column (A) with the phrases in column (B) to make meaningful sentences.There is one extra item in column (B). (2points)

                           (A)                                                                         (B)

35. A space probe is a robot vehicle.....                           a. is not child labor.                          

36. Use your nervousness.....                                            b.which is used to explore deep space.

37. She started an open-air school for the poor, .....         c. is child labor.                 

38. Work done all day by children....                               d. though she had no money.

                                                                                          e. to add excitement to your speech.

IV. comprehension:

A. Fill in the blanks with the best choice (3 points)

  The (39).....  of the first units of the International Space Station in 1998 began a new (40)......... in space exploration. As many as seven (41) ...........at a time will be able to live and work in space. When completed, the station will be(42) ............80 meters long and have a (43)........... of more than 455,000 kg. In the future, larger stations could (44) .................room for a thousand people or more.                                                                                                                              

39. a. launch                b. height                c. object                     d. device

40.a. distance              b. planet                c. era                          d. pole

41. a. scientists            b. features             c. telescopes               d. sounds

42. a. seriously            b. firmly                c. recently                  d. nearly

43. a. mass                  b. plan                   c. program                  d. cave

44. a. take                    b. make                  c. have                       d. get

 

B. Read the following sentences carefully. Then choose the best choice. (4 points)

    A computer is a programmable machine that accepts data and processes them into information we can use. Its purpose is to speed up problem solving and save time, money, and energy.

45.A computer is a machine for...................................

  1. processing data                                               2. processing the programs

  3. speeding up information                                4. providing energy                                        2                                                                                                      

46. There are two kinds of work that children do, and only one of them is child labor. So, ...................................................

1) any activity we do can be a form of child labor                                                                                                       2) there are two groups of children knowing child labor

3) anything children do is certainly a form of child labor

4) some work children do cannot be called child labor

47. Mother Teresa decided to get training for missionary work. In 1950, she was permitted to start the “ Missionaries of Charity” .Its task was to .......................................

   1) support church organizations                    2) collect money from the city officials

   3) care for helpless people                            4) bring voluntary helpers together

48. If you involve your audience by asking questions, talking them directly and getting them interested  when speaking, you will use “the..........................communication power tool.

   1) facial expressions                                     2) audience involvement

   3) voice projection                                       4) controlling nervousness

C. CLOZE TEST: Read the passage and choose the best choice.(3 points)

     In the simplest terms: If you want to lose weight, your (49)...... food should be a little below normal. If you are overweight, no matter how (50)…..the problem may appear, you need enough of the right foods to (51)…..energy for your daily (52)….. . If you are underweight and want to gain, your eating food should be (53)…..normal, consisting of foods that (54)..... muscle tissue and no fat. Whatever your problem, the first thing you must do is to eat at certain times.

49.  1)daily               2)weekly             3)monthly                     4)yearly

50.  1) dangerous      2) nervous           3) anxious                     4) serious

51.  1) combine        2) predict             3) provide                     4) continue

52.  1) realities         2) guarantees       3) procedures                4) activities             

53.  1) for                 2) at                      3) under                        4) above

54.  1) will build      2) was built          3) had  built                  4) will be built

D.PASSAGE 1: Read the passage and choose the best answer. (5 points)

    Edison, Thomas Alva (1847-1931), an American scientist, was one of the world's greatest inventors; he was born at Milan, Ohio in the United States. As a boy he had a great deal of imagination and curiosity, and was taken away from school because the teacher thought his continual questions were a sign of stupidity. His first great interest was chemistry and he read all he could about it; he was only ten when he began to grow and sell vegetable so that he could buy chemicals for making experiments at home. When he was 12, he worked selling magazines and fruit on a train.                                                                                                                                     He then decided to learn telegraphy and worked in several telegraph offices. Then he had the chance to walk into the building of a telegraph company just as the telegraph stopped working. Soon afterwards he made a large sum of money by selling his design for a telegraph instrument known as a stock checker, which relayed information about share prices from stock markets.

     He then began on his own and set up a workshop and laboratory for making stock checkers and for work on his other inventions. He also helped to make the first successful typewriter and found a way of sending as many as six messages over the same telegraph wire without getting them mixed up. He was very proud of having invented the gramophone in 1877.

 

55. Edison stopped studying at school for………………………………

   1) he did not study well                               

   2) his mother wanted him to do so

   3) the teacher thought he would not make progress at school

   4) he had a great imagination and curiosity                                                                           3

56. He became financially successful by……………………………….

1) working in a telegraph company    2) selling his design for a stock checker

3) making chemicals at home             4) selling magazines and fruit on a train

57. According to his teacher, Edison's continual questions showed his………….

1) stupidity      2) imagination          3) telegraphy        4) curiosity

58. The word “set up” in the last paragraph is closest in meaning to .................

  1) buy             2) start                  3) discover             4) sell

59. The pronoun “them” in the last line of the passage refers to ...................

  1) telegraphs           2) inventions          3) checkers            4) messages

 

PASSAGE 2: Read the passage and choose the best answer. (5 points)

    There is a place on the earth where hot water and steam come up from under the ground.The people who live in these places make use of the heat that comes from inside the earth.Some of them cook in the hot pools.They put food into a basket and place it in the water.Washing is also done in the same way.                                                                                                                             

For most of us the heat under our feet is so far away that we can't use it.We must make our heat by burning coal, oil or gas.The people who get heat from inside the earth are lucky.It takes a lot of money to pay for the coal, oil or gas.

 

 60. The definition of “ground”  in this passage is ............................

     1. the hot rocks inside the earth                            2. The hard central part of the earth

     3. the part of the earth below the crust                 4. The outer surface of the earth                      

61. The underlined word “it” in line 5 refers to ----------.

     1. heat                  2. sun                      3. foot                       4. earth

62. Those people who live near the hot pools can cook their food ----------.

     1. by putting it in a basket under the ground

     2. inside the hot earth

     3. in the hot water

     4. by burning coal, oil or gas.

63. It is impossible for most of us to use the heat under the ground because ----------.

     1. there is not heat inside the earth

     2. it is too far away to use

     3. it is too hot inside the earth

     4. many people do not live near the earth

64. People who get heat from inside the earth are lucky because ---------.

     1. they don’t pay for the food which they cook

     2. they use the heat of the coal, oil or gas they get

     3. they don’t pay for the coal, oil or gas they get

     4. they don’t need to buy any food

 

 

                                                         WISH YOU THE BEST

                                                     

جمع بارم : 40 نمره   

 

                                                                                                                                             4

 

 

پاسخنامه امتحان درس : زبان انگلیسی -  دوره پیش دانشگاهی                        کلیه رشته ها

تاریخ امتحان:92/2/16               مدت امتحان: 100 دقیقه                          ساعت شروع  : 10:30صبح

 آموزش وپرورش ناحیه 2 یزد –دبیرستان ...........

نام و نام خانوادگی..............     نام کلاس...........نام دبیر..............رشته............مهر آموزشگاه

                                                                       درج نمره پایانی و امضاء :

 

I.A. Fill in the blanks with the words given. (4 points)

    1.                                   2.                                   3.                             4.

    5.                                   6.                                   7.                             8.                              

 

B. Fill in the blanks with appropriate words. (2 points)

   9.                                  10.                                 11.                           12.

C. Choose the best choice.(2 points)

  13.                   14.                     15.                     16.                                             

D. Match the definitions in column (A) with the words in column (B). (2points)         

  17.                    18.                     19.                    20.                  

 

II.A. Join the following sentences using the words in brackets. (1point)

  21……………………………………….............................

  22………………………………………................................

B. Choose the correct answers. (3 points)

  23.                   24.                     25.                     26.                   27.                 28.

C. Put the words in the right order. (2 points)

  29………………………………………..............

  30……………………………………….............

D. Fill in the blanks with the words given. (2 points)

  31.                     32.                   33.                     34.

III.  Sentence Function: Match items in A with the phrases  in B. (2 points)

  35. (     )       36. (     )         37. (     )         38. (     )        

 

IV.A. Fill in the blanks with the best choice. (3 points)

  39. (          )   40.(          )    41.(          )     42.(          )   43.(          )    44.(          )                          

B. Read the following sentences carefully. (4 points)

  45. (          )   46. (         )    47. (          )       48.(        )

C. Cloze Test. Choose the best choice. (3 points

49. (         )     50.(         )      51. (         )        52.(         )   53.(         )   54.(          )

    

D.Passage 1: Read the passage carefully and choose the best answer. (5 points)

55.(        )   56. (        )    57.(        )    58.(        )   59.(        )

 D.Passage 2: (5 points)                                                                                                60.(        )   61.(        )     62.(        )    63.(        )   64.(        )

                                                                                                                                                                                                  5

     جمع نمره: 40                                            WISH YOU THE BEST

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392ساعت 12:36  توسط اعضای گروه آموزشی زبان استان یزد | 
با سلام و عرض ادب

از تلاش و کوشش کلیه همکاران گرامی در طول سال تحصیلی تقدیر و تشکر می شود. امید است همواره در پرتو الطاف الهی مستدام باشید.

                                                    گروه زبان انگلیسی

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392ساعت 12:11  توسط اعضای گروه آموزشی زبان استان یزد | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
شهر زبان انگلیسی
گروه زبان انگلیسی متوسطه شهرستان اسد آباد
گروه آموزشی زبان خط سفید

انجمن معلمان زبان انگلیسی استان یزد
اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی
گروه زبان استان مرکزی
گروه زبان انگلیسی خوی
آقای علی دشتی دبیر زبان ابرکوه
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته اوّل مهر 1393
هفته دوم خرداد 1393
هفته چهارم آذر 1392
هفته سوم آذر 1392
هفته دوم آذر 1392
هفته چهارم اردیبهشت 1392
هفته دوم آبان 1391
هفته دوم فروردین 1391
هفته اوّل اسفند 1390
هفته سوم دی 1390
هفته دوم دی 1390
هفته اوّل دی 1390
هفته چهارم آذر 1390
هفته سوم آذر 1390
هفته اوّل آذر 1390
هفته چهارم آبان 1390
هفته اوّل مهر 1390
هفته چهارم اردیبهشت 1390
هفته سوم اردیبهشت 1390
هفته دوم اردیبهشت 1390
هفته چهارم فروردین 1390
هفته سوم فروردین 1390
هفته سوم اسفند 1389
هفته سوم بهمن 1389
هفته اوّل دی 1389
هفته چهارم آذر 1389
هفته اوّل آذر 1389
هفته چهارم آبان 1389
هفته دوم آبان 1389
هفته چهارم فروردین 1389
هفته سوم فروردین 1389
هفته سوم اسفند 1388
هفته دوم اسفند 1388
هفته اوّل اسفند 1388
هفته سوم بهمن 1388
هفته چهارم دی 1388
آرشيو
پیوندها
بیرخانه زبان انگلیسی استان اردبیل
آموزش و پرورش استان یزد
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM